Ewa Ekes, Trưởng phòng Đào tạo và QLTN, Công ty ABB Global Business Services

  06/12/2018

Ewa Ekes, Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý Tài năng của Công ty ABB Global Business Services:

“Khi chúng tôi xây dựng công ty GBS, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ABB tại Ấn Độ đương thời là công việc hoàn toàn tự nhiên. Thực tế chứng minh đó là một quyết định rất đúng đắn. Mỗi khi lưu lại Ấn Độ, tôi rất vui khi tiếp xúc với các đại diện KNOLSKAPE representatives. Luôn có được những kinh nghiệm tuyệt vời về khách hàng. Tôi cũng thích những sản phẩm của các bạn. Tôi thích ý tưởng số hóa, những phương pháp đào tạo mới và cách học để phát triển kỹ năng lãnh đạo. Tôi đã có cơ hội quan sát một số học phần về CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO. Tôi thực sự đánh giá cao các học phần ấy, đã từng chọn một số hạng mục nội dung và chúng tôi sẽ đưa chúng vào các chương trình khác để thực hiện trên phạm vi toàn cầu.”